REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów i usług cyfrowych, w tym Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

Sprzedawca – firma Lunula Souls Lifting, właściciel: Eliza Wrońska, Zuiderweg 9 1734NB Oude Niedorp w Holandii,  strona internetowa: www.elizawronska.com, z którą można się skontaktować drogą email na lunula.souls@hotmail.com

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.

Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://elizawronska.com

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  https://elizawronska.com

Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzanie i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).

Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego.

Operator płatności – System płatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349 oraz  Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świętego Marcina 73/6, kod pocztowy: 61-808.

Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:  lunula.souls@hotmail.com lub pisemnie na adres: Zuiderweg 9, 1734NB Oude Niedorp, Holandia, a także telefonicznie pod numerem: +0031613 533 536 w godz. 10-15 w dni robocze.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank: Rabobank; numer rachunku bankowego: IBAN: NL49 RABO 0341 7451 11; Nazwa: Lunula Souls Lifting; BIC: RABONL2U

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów, Usług cyfrowych niezbędne są:

a.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b.przeglądarka plików pdf, word, excel,

c.aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d.w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo,  konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.

Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów, Usług cyfrowych i a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Newsletter oraz pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Produkty cyfrowe, a także nieodpłatne Produkty (treści) cyfrowe i Usługi cyfrowe.

Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:

a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),

b. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),

c. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (produkt cyfrowy).

W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:

a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;

c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Wyślij”;

d. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.

Pierwszy Newsletter zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej.

Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Odpłatne Produkty cyfrowe

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego (np. ebook, webinar, kurs online). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie.

W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.

Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§7. Zasady składania Zamówienia

Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty cyfrowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

a. wybrać Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,

c. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego,

d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

f. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.

Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.

Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.

Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.

Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

Ceny Produktów cyfrowych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.

Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.

Cena za Produkt cyfrowy lub Konsultacje jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.

Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dostęp do Produktów i nieodpłatnych Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres email.

Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.

Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności

a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

b. karta kredytowa,

c. płatności mobilne,

d. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe i znajdują się w Formularzu zamówienia.

Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Termin dostarczenia Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej

Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.

Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

§10. Reklamacja

(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).

Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą email na adres podany w §3 Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.

Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§11. Prawo odstąpienia od umowy

Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów cyfrowych termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

a. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

b. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku;

W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§13. Prawa autorskie

Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.

Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§14. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://elizawronska.com

§15. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.12.2023

1. Regulamin warsztatów i sesji indywidualnych (stacjonarnych i on-line)

§ 1. REGULAMIN WARSZTATÓW/ KRĘGÓW DLA KOBIET ORAZ SESJI INDYWIDUALNYCH (STACJONARNYCH I ON-LINE)

 1. Organizatorem Kręgów dla kobiet/ warsztatów jest firma Lunula Souls Lifting, właściciel: Eliza Wrońska, Zuiderweg 9 1734NB Oude Niedorp w Holandii,  strona internetowa: www.elizawronska.com lub osoba, której została powierzona organizacja warsztatów przez firmę Lunula Souls Lifting
 2. Prowadzącym warsztaty i sesje indywidualne jest Eliza Wrońska 

§ 2.PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W WARSZTACIE/KRĘGU I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem udziału w warsztatach/ kręgach kobiet osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Eliza Wrońska. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i/lub terapeutą.

 1. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

§ 3. REZERWACJA MIEJSCA NA WARSZTACIE  

 1. Rezerwacja miejsca na warsztacie następuje przez stronę www.elizawronska.com
 2. Uczestnik po wybraniu interesującego go warsztatu zapisuje się i dokonuje płatności.
 3. Dokonując wpłaty uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie.
 5.  Po dokonaniu wpłaty, na podany przez uczestnika adres e-mail organizator wysyła informację potwierdzającą miejsce na warsztacie.
 6.  Koszt udziału w warsztacie obejmuje wyłącznie uczestnictwo w warsztacie i nie obejmuje kosztów dojazdu/noclegu i wyżywienia. 
 7. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów
   i wyżywienia uczestników warsztatów chyba, że zostało to podane bezpośrednio w ofercie poszczególnego warsztatu.

§ 4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztacie możliwa jest poprzez kontakt email lunula.souls@hotmail.com lub stronę internetową www.elizawronska.com
 2. W przypadku rezygnacji z warsztatu w terminie powyżej 15 dni przed rozpoczęciem warsztatu organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 25% wartości wpłaconej kwoty za warsztat na koszty organizacyjne.
 3. Zwrot zostanie dokonany na konto podane przez klienta w mailu wysłanym na adres lunula.souls@hotmail.com.
 4. W przypadku rezygnacji w terminie 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu bądź krótszym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie,
  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku choroby prowadzącego lub gdyby grupa była za mała lub w ostatniej chwili zbyt wiele osób zrezygnowało z udziału w warsztacie.
 6. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub Organizatora,  Organizator zaproponuje inny termin realizacji warsztatu lub zwrot wpłaconej kwoty na konto podane przez uczestnika.

§ 5. SESJE INDYWIDUALNE  (STACJONARNE I ON-LINE )

 1. Uczestnikiem (klientem) sesji indywidualnej może być tylko osoba pełnoletnia i  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału w sesji osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Eliza Wrońska. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i /lub terapeutą.
 3. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Sesja indywidualna (w gabinecie lub on-line) odbywa się po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji terminu, godziny i opłaceniu sesji na stronie www.elizawronska.com
 5. Dokonując opłaty klient wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Klient otrzyma na podanego przez siebie maila potwierdzenie rezerwacji sesji z podaniem odpowiednio adresu gabinetu (przy sesjach stacjonarnych) lub nazwy wybranej przez siebie platformy, za pomocą której odbędzie się sesja.
 7. Sesje on-line odbywają się za pośrednictwem Teams, GoogleMeet, Zoom lub ustaloną wcześniej platformę.
 8. W dniu sesji i o zarezerwowanej godzinie KLIENT dzwoni do Prowadzącego sesję poprzez wybrany przez siebie wcześniej komunikator.
 9. Sesja indywidualna odbywa się w czasie zarezerwowanym przez klienta. Jeżeli klient spóźni się na sesje indywidualną lub sesję on-line, sesja zostanie zakończona o czasie, nie zostanie przedłużona o czas spóźnienia.

§ 6 REZYGNACJA Z SESJI INDYWIDUALNEJ.

 1. Klient może odwołać lub zmienić datę sesji, ale nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, również w przypadkach nagłych.
 2. Rezygnacja z sesji możliwa jest przez stronę internetową www.elizawronska.com lub adres email: lunula.souls@hotmail.com
 3. W przypadku braku anulowania rezerwacji opłata za sesję nie podlega zwrotowi. 
 4. Jeśli rezygnacja z sesji nastąpi w czasie krótszym niż 3 dni opłata nie będzie zwracana ani wizyta przekładana.
 5. Zwrot opłaty zostanie dokonany na konto podane przez klienta w mailu wysłanym na adres lunula.souls@hotmail.com
 6. Prowadzący sesję może odwołać bądź zmienić termin sesji w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

§ 7 SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. W sklepie (systemie rezerwacyjnym) istnieje możliwość za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

               2. Dokonując zakupu produktu lub usługi (kliknięcie ikony ,,rezerwuj” w systemie rezerwacyjnym oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,wyślij” Klient wyraża zgodę na płatność związaną z tym produktem/usługą.

3. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności paynow, obsługiwany przez firmę mBank z siedzibą w Warszawie.”

§ 8 FAKTURY

 1. Klient (uczestnik warsztatu lub sesji indywidualnej), który będzie oczekiwał na wystawienie faktury za usługę szkoleniową lub sesję indywidualną powinien podać swoje dane dokonując rezerwacji lub najpóźniej w dniu warsztatu lub sesji indywidualnej wysłać maila z danymi firmy, datą warsztatu lub sesji oraz kwotą na adres lunula.soul@hotmail.com
 2. Klient akceptuje faktury otrzymane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Jeśli Klient nie prześle danych do faktury w czasie, o którym mowa powyżej, wpłacona kwota zostanie zafiskalizowana bez możliwości wystawienia faktury.

§ 9 .PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH WARSZTATÓW

 1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą warsztatu.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:  Lunula Souls Lifting, Eliza Wrońska, Zuiderweg 9, 1734NB Oude Niedorp, Holandia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: lunula.souls@hotmail.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (temat warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
 4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia warsztatu.
 5. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa  w ust. 4.
 6. Organizator warsztatu ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.
 7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu, o którym mowa w ust. 6.
 8. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 9. W razie niedochowania przez uczestnika terminu, o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 10. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.
 11. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:
  a) powtórzenie uczestnictwa w warsztacie w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;
  b) zwrot kosztów uczestnictwa w warsztacie, w określonej przez organizatora wysokości;
  c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;
  d) inną formę niż wskazane w lit. a-d §6.
 12. Organizator może poprosić uczestników warsztatów o wyrażenie opinii na temat przeprowadzonych warsztatów w formie ankiet, których wypełnienie jest dobrowolne

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie oraz zgłoszenie się na sesję indywidualną jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem warsztatów i sesji indywidualnych, Polityką prywatności, Notą prawną oraz szczegółową ofertą przedmiotowego warsztatu lub sesji indywidualnej zamieszczonych  na stronie internetowej www.elizawronska.com 
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.elizawronska.com.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.elizawronska.com. Zmiany nie mają zastosowania do już zrealizowanych warsztatów i przeprowadzonych sesji.

Nota Prawna

Zastrzegam sobie prawo do łączenia różnych metod w ramach jednej sesji i / lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z klientem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, ilości odbytych szkoleń
 i/ lub warsztatów terapeutycznych w charakterze klienta (z naciskiem na pracę własną)
oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.

Nie podejmuję się wykonania ustawienia osobie niestabilnej psychicznie, będącej w trakcie leczenia psychiatrycznego, mającej zdiagnozowane choroby psychiczne, osobie, która miały doświadczenie utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji.
Jeżeli klient zataja przede mną epizody utraty panowania nad sobą lub swoją chorobę psychiczną, bycie w trakcie leczenia lub podaje inne nieprawdziwe informacje, robi to tylko
 i wyłącznie na swoją odpowiedzialność, zdejmując kompletnie z prowadzącej sesję Elizę Wrońską oraz firmę Lunula Souls Lifting jakąkolwiek odpowiedzialność w tej kwestii.

Informuję, że metody pracy stosowane przez Eliza Wrońska nie są leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie są tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych.
Ich celem jest profilaktyka oraz wspieranie klienta w jego powrocie do zdrowia zarówno
 na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Dają dodatkowo informację na temat zaistniałej sytuacji z punktu widzenia procesów z podświadomością.

Klient jest osobą dorosłą i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo
w warsztatach i sesjach indywidualnych. Tak samo bierze odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie po przeprowadzonych sesjach. Eliza Wrońska ani Firma Lunula Souls Lifting w żaden sposób nie odpowiadają za decyzje podjęte przez klienta lub okoliczności, które pojawiły się po wykonaniu ustawienia..

Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne, w tym on-line i/lub warsztaty) każdy uczestnik (klient, reprezentant, obserwator) podejmuje dobrowolnie.

Eliza Wrońska